JELLING KIRKES PROFIL 2018
- Om hvem vi er og hvad vi vil

Kirkens formål
Jelling kirke er til for at møde mennesker med det kristne budskab om Guds kærlighed, tilgivelse og buddet om næstekærlighed.
Gudstjenester og andre arrangementer – både i kirke og i sognehus - skal være til trøst og glæde, oplysning og oplevelse i samspil med dette budskab.

Mødet med mennesker
Det er vores ambition, at enhver, der i kirke og i sognehus møder personale og frivillige, oplever imødekommenhed og forståelse. Ikke mindst i særligt sårbare situationer er det vigtigt for os, at man i kirke og sognehus møder personale og frivillige, der er opmærksomme på den rette balance mellem professionalitet og menneskelighed.

Pejlemærker
Menighedsråd og ansatte tilrettelægger kirkens arbejde ud fra en række pejlemærker:

Tydelighed og rummelighed
Vi arbejder til stadighed på, at det kristne budskab forkyndes, så det både i form og indhold opleves som relevant for vores liv og tid. Samtidig tilstræber vi, at forkyndelsen afspejler den rummelighed for menneskers forskellighed – også når det gælder tro – som er en del af det kristne budskab.

Tradition og fornyelse
Vi tilstræber, at gudstjenester og andre arrangementer både tilgodeser mennesker, der er fortrolige med kirke og kristendom, og appellerer til mennesker, der ikke er det. Derfor tilrettelægges gudstjenester og andre aktiviteter ud fra såvel sans for traditionerne og den tryghed og genkendelighed, der ligger heri, som ud fra erkendelsen af, at også gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter til stadighed skal fornys for at forblive relevante for vores tid og liv. 
For at være kirke for alle i sognet arbejder vi både med gudstjenester og arrangementer, der henvender sig til alle, og gudstjenester og arrangementer, der er mere målrettede mod bestemte grupper. Det gælder både aldersmæssigt og med hensyn til interesser.
 
Ro og aktivitet
Vi ønsker, at tærsklen til både kirke og sognehus skal opleves som lav, kvaliteten som høj. Derfor er vi opmærksomme på balancen mellem antallet af aktiviteter og mulighederne for at forberede tilrettelægge aktiviteter og arrangementer.
Ligeledes arbejder vi på, at arrangementer og aktiviteter giver plads til såvel nye oplevelser som fordybelse og ro.
--

Vinkler
Kirkens arbejde sker ud fra seks ”vinkler”, der dog ikke er skarpt adskilte:
 
- Gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder både traditionelle gudstjenester og særlige gudstjenester
-Børn og unge, herunder tilbud til forskellige alderstrin, skoler og institutioner

- Musikkirke, at sang og musik, herunder både tilbud om aktiv medvirken og koncertoplevelser, har en fremtrædende plads i kirkens arbejde
 
- Livsoplysning, herunder foredrag, studiekredse, film, samtaledage og lignende.
 
- Internationale gudstjenester og andre arrangementer for sognets asylansøgere, flygtninge, indvandrere og andre beboere med ikke-dansk baggrund
 
- Sjælesorg, herunder samtaler, sorggrupper og andre former for hjælp og omsorg


Kommunikation
For at invitere så bredt som muligt gør vi brug af en bred vifte af kommunikationsmidler: Hjemmeside, Facebook, kirkeblad, annoncer og andre former for reklame. Ambitionen er at præsentere kirkens tilbud i et sprog, der er forståeligt for alle.
 
Kirken som sogne- og turistkirke
Jelling Kirke er med sin særlige historie og de historiske monumenter omkring kirken både en turist- og en sognekirke. Vi ønsker, at begge funktioner tilgodeses og at både sognebørn og turister møder en åben og informativ kirke, og at der samtidig er mulighed for at finde ro i og omkring kirken.
Vi ønsker at skabe mulighed for at finde ro i kirkerummet som sådan og i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.
Vi arbejder på at bevare og udvikle monumentområdet som UNESCO-verdensarvsområde i tæt dialog med områdets andre interessenter – Kongernes Jelling, Vejlemuseerne, Slots- og Kulturstyrelsen, Vejle Kommune, Jelling Lokalråd og Vejle provsti – samlet i ´samarbejdsgruppen´ under ledelse af monumentområdets ´sitemanager´, som er kirkens kordegn.

Kirken for ansatte, frivillige og folkevalgte
Jelling kirke er arbejdsplads for ca. 10 ansatte samt udgangspunktet for en række frivilliges engagement, herunder 8 medlemmer af menighedsrådet.
Vi ønsker at være en arbejdsplads præget af tryghed og frihed. Tryghed i ansættelsen og frihed til at tilrettelægge arbejdet, der til en vis grad finder sted uden for normal arbejdstid.
Vi ønsker også, at arbejdet som frivillig og i menighedsrådet opleves som glædeligt og givtigt og med hensyntagen til, at det er arbejde, der foregår i fritiden.
Vi ønsker et samarbejde mellem frivillige og ansatte, der er præget af gensidig forståelse og anerkendelse.
Både som arbejdsplads og som ramme om menighedsrådsarbejdet og andet frivilligt arbejde lægger vi vægt på en atmosfære, præget af fordybelse, udvikling, samtale og munterhed.

Således udarbejdet og godkendt af Jelling Menighedsråd august 2018